Rozhodcovské konanie

E-rozhodci, s.r.o.

Firma zajišťuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob - rozhodců ad hoc.

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ

Jedná se o advokátní kancelář poskytující širokou paletu právních služeb: od řešení sporů (včetně řešení dlužnické agendy), přes sepis smluv, až po zakládání společností (právnických osob). Dále poskytujeme poradenství v oblasti rodinného, pracovního a ...

Českomoravská rozhodčí, s.r.o.

Poskytujeme zabezpečovací činnost nezávislých rozhodců.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

Rozhodcovský súd SOPK - Picturkey

krk-sopk.sk/krk-sopk/o-nas/slovenska-obchodna-a- …

rozhodcovské konanie je menej formálne ako súdne, rozhodcovské rozhodnutie je konečné (možno ho zrušiť len výnimočne), ... Bencúrova 13, 040 01 Košice Tel: 055/622 06 40 Email: sopkrkke@sopk.sk Navigácia. O nás. Kontaktujte nás. Mapa stránky. Podmienky. Spojte sa s nami. Like us on Facebook ...

Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku

dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/44745

Rozhodcovské konanie je spôsob urovnávania sporov alternatívny k súdnemu konaniu, kde neutrálna tretia osoba - rozhodca, rozhoduje spor v konaní, ktorého výsledkom je záväzný a vykonateľný rozhodcovský nález. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike alternatívnym spôsobom riešenia sporov, vymedzuje ich vzťah k ...

ĽOV 1 NEW MECHANISMS OF CONSUMER RIGHTS ENFORCE- MENT

sic.pravo.upjs.sk/files/5_huckova_nove_mechanizm …

9 Pozri: Hu čková, R., Rozhodcovské konanie. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013; Hu ková, R., Nie je rozhodcovské konanie ako rozhodcovské konanie – krátka úvaha o povahe spotrebite ľského rozhodcovského ko-nania. In: Čorba, J. (ed.), Slovenské a české obchodné právo v roku 2015 – vybrané problémy.

EUR-Lex - l16028 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/europ …

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1 – 22) Následné zmeny nariadenia (ES) č. 861/2007 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodcovské konanie SR | Rýchlejšie a lacnejšie rozhodovanie sporov

www.rsba.sk

Spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o. je vybranou osobou podľa § 6 ods. 3 zákon o rozhodcovskom konaní (nie je rozhodcovským súdom). Účelom vybranej osoby je výber (zvolenie) rozhodcu v rozhodcovskom spore (nie rozhodnutie v rozhodcovskom spore). Tento spôsob vyberania rozhodcov je aj v zahraničí celkom bežný.

Úvod - Rozhodcovský súd

rozhodcovsky-sud.sk

Rozhodcovské konanie bude vedené podľa Rozhodcovských pravidiel ad hoc rozhodcu Mgr. Jozefa Kostku, ktoré sú dostupné na stránke www.rozhodcovsky-sud.sk. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné a nemenné.

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Slovenská advokátska komora alebo Slovenská hospodárska komora), právnické osoby, ktorým to ukladá zákon (napr. banky). Za rozhodcovský súd koná buď jedna alebo viacero osôb, ktoré sa nazývajú rozhodcovia. Je na uvážení zmluvných strán, či sa dohodnú na jednom alebo viacerých rozhodcov. Ich počet však musí byť nepárny.

Rozhodcovské konanie – v čom je lepšie ako súd? | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Rozhodcovská zmluva je druhým zo spôsobov, ktorým je možné dohodnúť sa na rozhodcovskom konaní a jeho podmienkach. V zásade sú na takúto zmluvu kladené rovnaké požiadavky ako na rozhodcovskú doložku s rozdielom, že rozhodcovská zmluva: Je uzatváraná samostatne, tj. na samostatnej listine mimo hlavnú zmluvu.

Jednotky: Rozhodcovské konanie : :: Online katalog

sclib.svkk.sk/sck01/Record/000450462

Štátna vedecká knižnica v Košiciach - Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888, e-mail: svkk@svkk.sk Preskočiť na obsah Zabudol som heslo Toggle navigation VuFind 0 položky (Plný)

Rozhodcovské konanie SR | Združenie rozhodcov

www.rozh.sk

Rozhodcovské konanie má nesporne viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu. V združení rozhodcov Rozhodcovského konania SR pôsobím (JUDr. Milan Ficek - advokát) ako hlavný rozhodca, som advokátom a partnerom advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková s hlavným sídlom v Bratislava a pobočkami v jednotlivých mestách v SR. ...

Rozhodcovské konanie – Simona Ladiková

theses.cz/id/1ejclz

Rozhodcovské konanie ako alternatívny spôsob riešenia majetkových sporov Rudolf Urbanovič ; Rozhodcovské konanie v kontexte zmien prevedených novelou zákona o rozhodčím řízení č. 19/2012 Sb. Tomáš Vavro ; Rozhodcovské konanie (rozhodcovský súd) Katarína Príbelská ; On-line rozhodcovské konanie Zuzana Adameová

Rozhodcovské konanie 2022 | OBLIN

oblin.at/sk/publication/rozhodcovske-konanie-2022

Rozhodcovské právo je obsiahnuté v článkoch 577 až 618 rakúskeho občianskeho súdneho poriadku (OSP). Tieto ustanovenia upravujú vnútroštátne aj medzinárodné rozhodcovské konanie. Uznávanie zahraničných nálezov upravujú vyššie uvedené mnohostranné a dvojstranné zmluvy. Exekučné konanie upravuje rakúsky zákon o ...

Návrh ZÁKON - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/05/MPK_Civilny …

(1) Ak sa rozhodcovské konanie začalo skôr ako konanie na súde, súd konanie aj bez návrhu preruší až do doby, kým sa v rozhodcovskom konaní rozhodne o právomoci alebo vo veci samej. (2) Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní, súd konanie zastaví. Skúmanie právomoci § 9

Zobrazit Slovenské rozhodcovské konanie a medzinárodné rozhodcovské ...

journals.muni.cz/cpvp/article/view/7655/6710

← Návrat na podrobnosti článku Slovenské rozhodcovské konanie a medzinárodné rozhodcovské pravidlá

CiteThis: Rozhodcovské konanie

sclib.svkk.sk/sck01/Record/000450462/CiteThis

Štátna vedecká knižnica v Košiciach - Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888, e-mail: svkk@svkk.sk Preskočiť na obsah Zabudol som heslo. Toggle navigation VuFind. ... Rozhodcovské konanie - zákon s dôvodovou správou a súvisiacimi predpismi. Vydané: (1996) ...

rozhodcovské konanie - anglický preklad - Linguee

sk.linguee.com/slovensk%C3%BD-anglick%C3%BD/prek …

Rozhodcovské konanie sa p ozastaví na obdobie potrebné na uskutočnenie postupov ustanovených v pravidlách 18, 19 a 20. The arbitrat ion panel proceedings shall be suspended for the period taken to carry out the procedures provided for in rules 18, 19 and 20.

Rozhodcovské pravidlá rozhodcovského konania - ARBITREA

www.arbitrea.sk/cl/29/rozhodcovske-pravidla-rozh …

2. Zásady rozhodcovského konania. 2.1. Rozhodcovským súdom (ďalej len „RS“) sa rozumie jediný rozhodca alebo viacerí rozhodcovia, ktorých ustanovuje vybraná osoba (ďalej len „vybraná osoba"). 2.2. Rozhodcovské konanie (ďalej len „konanie“) je neverejné, ak sa účastníci konania nedohodli inak. 2.3.

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR

www.bulletin-advokacie.cz/rozhodci-rizeni-pred-r …

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR autor: doc. JUDr. Martin Janků, CSc., prof. JUDr. Karel Marek, CSc. publikováno: 23.05.2016 V České republice jsou v souladu s právní úpravou tři stálé rozhodčí soudy. Jsou to Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a. s.; Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno a ...

244/2002 Z.z. - Zákon o rozhodcovskom konaní - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/244

Rozhodcovské konanie a konanie na súde. (1) Ak je spor podľa § 1 ods. 1 už predmetom konania na súde, 2) môžu sa účastníci konania dohodnúť pred súdom alebo mimosúdne, že sa skončí v rozhodcovskom konaní. Táto dohoda musí obsahovať rozhodcovskú zmluvu podľa § 3. Dohoda doručená súdu má účinky späťvzatia návrhu ...

Oponentský posudek na diplomovou práci Niny Hulmanové „Rozhodcovské ...

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/447 …

„Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku” Celkový počet stran diplomové práce: 72 Datum odevzdání: 28.3.2012 1. Aktuálnost tématu: Diplomantka si zvolila téma diplomové práce „Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku“, přičemž se ve své práci zaměřila především na