Postgraduálne štúdium • Košice a okolie

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování Online. Matematika GIS mapování IT – SEO. PhD. Učitelé s vysokoškolskou pedagogickou odbornou kvalifikací – existuje mnoho dalších technik, které vám při správném výběru a implementaci mohou usnadnit studium na zkoušky. Pro lidi s rozvinutou …

256 kmČeská republika Ostrava - Poruba, Zdeňka Štěpánka 1782/11 + pobočky (8)

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

Provozujeme vzdělávací institut. Nabízíme kurzy ekonomické, legislativní, marketingové, z oblasti výpočetních technologií, rekvalifikační a další. Poskytujeme také školení pro územní samosprávné celky, sociální pracovníky a jiné.

Svět vzdělávání - síť místních center celoživotního vzdělávání

Provoz vzdělávacího a poradenského zařízení pro oblast celoživotního vzdělávání. Spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty, zprostředkování finanční podpory projektů a prosazování legislativních změn.

Erudio Patria, s.r.o.

Nabízíme školení lektorů, školitelů a učitelů. Poskytujeme kurzy psaní knih, fotografování a kreslení pro lektory nebo andragogiku. Pronajímáme školící místnosti.

Edu partners, s.r.o.

Společnost je primárně zaměřena na komplexní poskytování služeb v oblasti vzdělávání školám a firmám.

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika – matika fyzika dějepis Gis kartografie Seo grafika a další předměty a to Rychle dle nejnovějších technik učení. Vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé profesionálové. Doučování se provádí v učebnách Ostrava a Pardubice.

5790 kmČeská republika, Ostrava

Master of Science (MSc.) - Collegium Humanum

collegiumhumanum.sk/kosice-varsavska-univerzita- …

Postgraduálne štúdium v odbore Master of Science je určené ľuďom, ktorí dosiahli magisterský titul v odbore psychológia, humanitné vedy alebo medicínu a majú právo vykonávať povolanie psychotraumatológa. ... 04001 Košice. IBAN: SK47 1100 0000 0029 4411 3976. BIC: TATRSKBX. KROK 4. DOKUMENTY MÔŽETE ZASLAŤ POŠTOU ALEBO ...

Collegium Humanum - Košice - Varšavská Univerzita Manažmentu

collegiumhumanum.sk/kosice-varsavska-univerzita- …

Študijné programy v novom akademickom roku Postgraduálne štúdium: MBA a DBA LL.M. a LL.D. MPA a DPA MPH a DPH MSc. a DSc. Zapíšte sa na štúdium Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske Manažment Aktuálne sa neponúka Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské Manažment Aktuálne sa neponúka MBA Začiatok štúdia každý Február a September LL.M. Začiatok štúdia každý ...

Informácie pre záujemcov o štúdium - Lekárska fakulta | UPJŠ

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-zauj …

Študijné programy Lekárskej fakulty na jednom mieste. Ak stále nie si rozhodnutý/á, čo by si chcel/a študovať, na našej stránke nájdeš všetky študijné programy na jednom mieste. Register študijných programov. Základné informácie. Ďalšie informácie. Informácie o doktorandskom štúdiu. Máš ďalšie otázky?

Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-zauj …

Edit: 29. januára 2023. Lekárska fakulta (UPJŠ LF) je jednou z piatich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a druhou najstaršou lekárskou fakultou na Slovensku. V súčasnom období patrí UPJŠ LF k najlepším univerzitným vzdelávacím inštitúciám na Slovensku, absolventi ktorej majú dobrú povesť doma i ...

Lekárska fakulta | UPJŠ - UPJS Kosice

www.upjs.sk/lekarska-fakulta

Uskutočnil sa Jeden deň vysokoškoláka na Lekárskej fakulte UPJŠ. V dňoch 24.-25. mája 2023 sa na našej fakulte konalo podujatie pre študentov stredných škôl nazvané Jeden deň vysokoškoláka UPJŠ, v rámci ktorého sa uskutočnilo desať prednášok a cvičení na rôzne témy. V stredu v budove na Triede SNP 1 v Košiciach ...

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - UPJŠ

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studenti-lf/dalsie- …

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na UPJŠ LF v Košiciach, zahŕňa: špecializačné štúdium. certifikačnú prípravu. Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou. UPJŠ Lekárska fakulta má spolu 32 ...

Informácie pre záujemcov o štúdium - Filozofická fakulta | UPJŠ

www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemc …

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) Kontaktná osoba: Ing. Jana Quitková (jana.quitkova@upjs.sk), 055/234 7120; Rigorózne konanie – prihláška, pokyny pre uchádzačov, témy, … Kontaktná osoba: Bc. Oľga Gállová (olga.gallova@upjs.sk), 055/234 7129; Skúška na overenie znalosti štátneho jazyka; Postgraduálne ...

Rektor - TUKE

www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/organizac …

postgraduálne štúdium základov pedagogiky vysokej školy, Ústav rozvoja vysokých škôl Slovenskej republiky, Bratislava: 1992: ... Cena mesta Košice 2018 za dlhoročnú prínosnú vedecko-výskumnú činnosť (2018). Civis Academicus honoris causa of Óbuda University in Budapest (2017).

ISZ Košice - Lektori

www.isz.sk/lektori.htm

Postgraduálne vzdelanie: špecializačné štúdium v klinickej psychológii (SZU Bratislava), komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii (ISZ Košice). Je členkou Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a certifikovanou psychoterapeutkou zapísanou v Zozname psychoterapeutov SR.

Postgraduálne štúdium | Paneurópska VŠ

www.paneurouni.com/blog-skoly/slovnik-pojmov/pos …

Postgraduálne štúdium. Postgraduálne štúdium je konkrétna forma špecializovanej prípravy absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorá je zameraná na rozšírenie či získanie nových vedeckých poznatkov. Na Slovensku patrí medzi postgraduálne štúdium rigorózne konanie, doktorandské štúdium, ale aj MBA a LL.M ...

Gynekologicko-pôrodnícka klinika - Lekárska fakulta | UPJŠ

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/gynekologia

* Trieda SNP 1, 040 11 Košice, fax: (+421 55) 640 3639 ** Rastislavova 43, 041 90 Košice English version Pedagogická charakteristika Výučba v doktorskom štúdiu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo (slovenský a anglický jazyk), fyzioterapia, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo Postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo Postgraduálne ...

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NA POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

collegiumhumanum.sk/wp-content/uploads/2021/12/P …

Collegium Humanum – Varšavská univerzita manažmentu Vzdelávací inštitút Košice PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NA POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM Názov študijného ...

Štúdium - Slovenská zdravotnícka univerzita

eszu.sk/studium

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave okrem pregraduálneho štúdia poskytuje aj ďalšie vzdelávanie podľa aktuálne platného Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave ...

Postgraduálne štúdium – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Postgradu%C3%A1lne_%C5%A1t …

Postgraduálne štúdium je špecializovaná príprava absolventov vysokých škôl zameraná na rozšírenie či ziskanie nových vedeckých poznatkov. V rokoch 1990 - 1996 bolo v zmysle slovenského vysokoškolského zákona označované doktorandské štúdium ako postgraduálne štúdium. Jeho absolventom bol udeľovaný titul Dr. pre ...

MDDr. Marcel Riznič, PhD. - Maxilofaciálny chirurg - Implant Center

www.implantcenter.sk/o-nas/mddr-marcel-riznic-phd

Štúdium zubného lekárstva – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice: 9/2011-8/2015: Postgraduálne štúdium - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice: 10/2012: Implantologický kurz, Centrum dentálnej implantológie, Hradec Králové, Česká Republika, Karlova Univerzita : 9/2013-2/2014: Erasmus stáž - Karlova Univerzita, Praha.

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ ...

granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx

Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov. Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, pre kategóriu absolvent platí, že v čase uchádzania sa o štipendium má štúdium ukončené pred max. 6 rokmi. Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na ...

Špecializačné štúdium - uniba.sk

www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium

Akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní. 1. lekár. anestéziológia a intenzívna medicína. anestéziológia a intenzívna medicína - zaradenie od 18.7.2019. angiológia - zaradenie od 2.6.2021. angiológia - zaradenie od 15.12.2022. dermatovenerológia. dermatovenerológia - zaradenie od 20.8.2016.

Slovenská komora psychológov - Štúdium psychológie v SR

www.komorapsychologov.sk/index.php

Štúdium psychológie v Slovenskej republike je možné absolvovať na verejných alebo súkromných školách: Bakalársky stupeň štúdia je zameraný na získanie základov pre porozumenie a skúmanie hlavných oblastí výskumu a praxe, a to predovšetkým v kontexte poradenskej, klinickej, školskej, vývinovej, sociálnej, pracovnej a ...

doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD. | Katolícka univerzita v ... - ku

www.ku.sk/robert.sarka

1996-2003 postgraduálne štúdium Tereziánum Rím – spirituálna teológia, ThDr., PhD. Licenciát 1998 SARKA, R.: Comparazione il metodo esegesi del Origene ed interpretazione psicoanalistica, Rím 1998. ... žalm z pohľadu súčasnej spirituality in 3. patristické sympózium 24. apríl 2008 TFKU Košice. 13.

Štipendiá a jednorázové podpory U.S. STEEL Košice pre sociálne ...

granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx

štúdium technických odborov v súlade s podnikateľským zameraním U. S. Steel Košice alebo mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti (zdravotný hendikep študenta, resp. člena rodiny, neúplná rodina, mimoriadny úspech v medzinárodných súťažiach), v takýchto prípadoch môže žiadateľ študovať aj iný ako technický odbor

Baránek, Juraj : B - Valka.cz

www.valka.cz/Baranek-Juraj-t84210

DD.MM.1976-15.07.1980 Vysoká vojenská letecká škola, Košice 01.09.1990-DD.MM.1993 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia, Brno 06.06.1995-30.06.1995 Dôstojnícky kurz pre bezpečnosť letov, Paríž 19.06.1997-18.16.1998 Letecká univerzita Spojených států - Veliteľská a štábna škola letectva, Maxwell-Gunterova letecká ...

Sudcovia | Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

www.nssud.sk/sk/sud/sudcovia

Neskôr tri roky ako prokurátor Krajskej prokuratúry Košice na oddelení všeobecného a občiansko-súdneho dozoru. Od roku 1990 do roku 1992 bol okresným prokurátorom Okresnej prokuratúry Michalovce. ... Postgraduálne doktorandské štúdium ukončila v roku 2008 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore občianske ...

"postgraduálne štúdium" - význam cudzieho slova - Slovnik.sk

slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov

Súvisiace slová pre „postgraduálne štúdium”: post – po, za, vzadu; postgraduál – ďalšie odborné štúdium po dokončení vysokej školy. REKLAMA. REKLAMA. postgradualis – postgraduálny, nasledujúci po ukončení štúdia; REKLAMA. Naposledy hľadané výrazy.